Dla Klientów

Zasady udzielania porad prawnych w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UAM

(poniższe zasady są wzorcem umowy – regulaminem w rozumieniu art. 384 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego)

Jak uzyskać poradę prawną?

   1. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej powinny skontaktować się z nami listownie bądź mailowo.

   2. Warunkiem przyjęcia sprawy jest wypełnienie i podpisanie (czytelnie) następujących dokumentów (w celu pobrania dokumentów proszę kliknąć odpowiednią nazwę):

   3. Formularz informacyjny (na odwrocie prosimy o podanie informacji na temat sprawy);

   4. Zasady działania SUPP Poznań;

   5. Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej.

   6. Na podstawie przedłożonych formularzy i kserokopii dokumentów Poradnia podejmuje decyzję, czy może sporządzić opinię w danej sprawie.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach reklamowych ani udostępniane osobom trzecim.

Oświadczenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do odbioru opinii należy wypełnić tylko wtedy, gdy odbiór osobisty nie będzie możliwy.

Zasady wydawania opinii:

   1. Nie udziela się porad ustnych, telefonicznych czy mailowych.

   2. Przyjmujemy również sprawy drogą mailową. Konieczne wówczas jest przesłanie skanów podpisanych formularzy.

   3. Opinie są sporządzane na piśmie.

   4. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której klient korzystał już z profesjonalnej pomocy prawnej.

   5. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której biegnie termin (np. do wniesienia apelacji, zażalenia, sprzeciwu, zarzutów itp.).

   6. Założenie sprawy oraz złożenie odpowiednich dokumentów nie gwarantuje uzyskania opinii.

   7. Złożone w Poradni kopie dokumentów pozostają w archiwum Poradni i nie są zwracane Klientom.

   8. Opinie przygotowywane są przez studentów pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych WPiA UAM.

   9. Termin na wydanie opinii wynosi ok. miesiąca, a w sprawach skomplikowanych 2 miesiące. O każdym opóźnieniu Klient powinien zostać poinformowany telefonicznie bądź listownie.

   10. Opinie są przygotowywane nieodpłatnie.

   11. Student oraz pracownik poradni nie może odmówić złożenia zeznań dotyczących prowadzonej sprawy oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.

   12. Opinie wydawane są tylko Klientowi lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie do odbioru opinii podpisane przez klienta.

   13. Klient może poinformować Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej:

    FUPP
    ul. Szpitalna 5/5
    00-031 Warszawa